Het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is de expert op het gebied van universitaire medezeggenschap in Nederland. Zij is gelieerd aan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en heeft als achterban de studentleden van universitaire medezeggenschapsorganen; centrale en decentrale raden plus opleidingscommissies. Daarnaast onderhoudt het LOF contacten met centrale en facultaire assessoren plus overige relevante actoren. De organisatie bestaat twee coördinatoren die elk voor 20 uur per week zijn aangesteld. Zij zijn een jaar lang verantwoordelijk voor de uitvoering van het LOF beleidsplan en de activiteiten die daarmee samenhangen. Zij worden daarbij ondersteund en geadviseerd door de LOF Raad van Bestuur. De LOF coördinatoren mogen gebruik maken van de faciliteiten van de LSVb, en hebben in overleg toegang tot de beleidsmedewerkers. Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (OCW) stelt jaarlijks via de LSVb een bestuursbeurs ter beschikking voor te ontplooien activiteiten.

Het LOF vervult haar expertise rol via inhoudelijke ondersteuning van haar achterban. Zij voorziet deze van up-to-date kennis met betrekking tot (landelijk) onderwijsbeleid en van professionele vaardigheden door middel van trainingen, relevante themabijeenkomsten, intervisiemomenten en verdiepende evenementen. Zij fungeert als vraagbaak en brengt medezeggenschappers uit heel Nederland samen. Daarnaast voorziet zij zowel de LSVb als andere relevante actoren binnen het hoger onderwijsveld van informatie over de behoeftes, problemen en wensen van hun achterban.