In september 2017 gaat de WVB volledig van kracht. Wat betekent dit nu precies?

 

  • De opleidingscommissie wordt een formeel medezeggenschapsorgaan (met de bijbehorende rechten) en krijgt instemmingsrecht op de OER.
  • Studenten kunnen een jaar collegegeldvrij besturen.
  • De voorzieningen voor medezeggenschap zijn geëxpliciteerd: Het gaat in ieder geval over ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Het scholingsbudget van de medezeggenschap wordt in overleg met het CvB vastgesteld.
  • De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens kan alleen worden beperkt wanneer het getentamineerde aantoonbaar verouderd is.
  • In de onderwijs- en examenregeling wordt de wijze waarop het onderwijs in de betreffende opleiding wordt geëvalueerd opgenomen.
  • Het informatierecht van de medezeggenschap wordt aangepast: het CvB moet ook informatie verstrekken die de medezeggenschap zelf nodig acht.
  • Benoeming van bestuurders moet plaatsvinden op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
  • De medezeggenschap krijgt adviesrecht ten aanzien van het vaststellen van de profielen van te benoemen bestuurders en met betrekking tot de benoeming of het ontslag van leden van het (college van) bestuur. Ook moet bij de werving van een bestuurder een sollicitatiecommissie worden ingesteld waarin in elk geval een lid namens het personeel en een lid namens de studenten.